Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Deklaracja Dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP PUP Ruda Śląska.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Krząkała, "> . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 771 59 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostęp do budynku znajduje się od strony ul. Ogrodowej. Można wejść schodami lub podjazdem dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przejścia, korytarze, pomieszczenia dostosowane są dla osób poruszających się na wózku. Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wszystkie pomieszczenia biurowe, winda, wydzielone sanitariaty dostosowane są dla osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach. Schody, winda oraz wydzielone toalety wyposażone są w poręcze oraz posiadają poszerzone wejścia umożliwiające wjazd wózkiem. W poczekalni jest obniżona lada recepcyjna dla osób na wózkach. System kolejkowy na poczekalni wyposażony jest w komunikator wizualny oraz dźwiękowy. Infokioski dostosowane do obsługi osób słabowidzących (możliwość powiększania czcionki). W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Urzędzie. Osoba chcąca skorzystać z takiego świadczenia jest zobowiązana zgłosić ten fakt wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Skorzystanie z usługi tłumacza polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGD jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Redakcja strony: Deklaracja DostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 162

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl