Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejesty ewidencje decyzje

W tut. Urzędzie Pracy prowadzone są następujące rejestry:

 • ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • ewidencja pracodawców,
 • rejestr ofert pracy zgłoszonych do urzędu ,
 • rejestr wydawanych decyzji administracyjnych,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr usług doradczych.,
 • ewidencja odwołań,
 • rejestr umów zawartych w sprawie:
  • organizacji prac interwencyjnych,
  • organizacji staży,
  • organizacji robót publicznych ,
 • rejestr skarg i wniosków

 

Udostępnianie danych z w/w zborów odbywa się na podstawie przepisów KPA (zaświadczenia) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926).

Zaświadczenia wydaje się jeżeli:

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Dana osoba może żądać wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub okoliczności dotyczące tylko tej osoby.

Pozostałe dane mogą być udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolnosci osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba ze przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiajace wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Redakcja strony: Rejesty ewidencje decyzjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 603

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl