Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zakres działania

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej działa jako jednostka budżetowa miasta Ruda Śląska nie posiadająca osobowości prawnej. Urząd realizuje zadania samorządu powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Urząd ma swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej 1 przy ul. Ballestremów 16. Terenem działania Urzędu jest miasto Ruda Śląska.

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późń. zm.),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późń. zm.),
 • Regulaminu organizacyjnego,
 • innych przepisów szczegółowych.

Do zadań samorządu powiatowego należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także  pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez  pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych,
 • realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
 • ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,
 • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 • opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie  monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących  rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy  oraz organów zatrudnienia,
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • współdziałanie z powiatową  radą  rynku pracy  w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystywania środków Funduszu Pracy,
 • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • wydawanie decyzji o :
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną lub utracie statusu bezrobotnego,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium i innych nienależnie pobranych świadczeń  lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnego   świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,
 • realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w  art. 8a,
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności przez:
  • realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
  • realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw,
 • realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych umów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy związku z postępowaniem   o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu,
 • opracowanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 • inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy,
 • organizacja i realizowanie programów specjalnych,
 • realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy,
 • przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych,
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • wykonywanie innych  zadań  określonych  przepisami prawa.

Redakcja strony: Zakres działaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3169

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl