Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Ww. forma przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w tutejszym urzędzie, zakwalifikowanej do II profilu pomocy*

*Zgodnie z art. 33 ust. 2b. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych – oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego. Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 do 12 miesięcy.
  Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie lub standardy wymagań będące podstawą do przeprowadzenia egzaminu czeladniczego. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczestników i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie albo świadectwo czeladnicze zgodne z ww. przepisami.
 2. Przyuczenie do pracy dorosłych – oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych mająca na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
  Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej instytucje szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inna instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.  Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się również egzaminami  potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisje egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W wyniku  zadania egzaminu organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną uczestnik przyuczenia otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
  1) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
  2) uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  3) są żołnierzami rezerwy;
  4) pobierają rentę szkoleniową;
  5) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia. Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Starosta zawiera z pracodawcą albo z pracodawcą i wyłonioną przez starostę instytucją szkoleniową umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Przed zawarciem umowy strony uzgadniają szczegółowe warunki umowy.

Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych  u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy, jeśli wynika to z zaleceń, o których mowa w § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

Skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych traci ważność w przypadku: nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika  z nałożonych obowiązków.

Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

 1. następującym po dniu, w którym upłynęła liczba godzin nieobecności na zajęciach powodująca przekroczenie wymiaru określonego w ww. skierowaniu,
 2. wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia Starosty o utracie ważności skierowania w związku ze stwierdzonym nienależytym wywiązywaniem się   z nałożonych obowiązków, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać   8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedzielę i święta,  w porze nocnej ani  w wymiarze czasu wyższym od określonego w zdaniu poprzednim. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Podstawowe obowiązki pracodawcy:

 1. przygotowanie programu przygotowania zawodowego dorosłych – samodzielnie lub we współpracy z instytucją szkoleniową;
 2. zapoznanie uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 3. realizowanie programu przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzenie dokumentacji tej realizacji;
 4. zapewnienie uczestnikowi bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 6. przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznanie uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
 7. przydzielenie, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 8. zapewnienie, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 9. niezwłoczne informowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 10. dostarczanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
 11. umożliwienie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych
 12. wyznaczenie opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych; opiekun powinien posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu w przypadku praktycznej nauki zawodu dorosłych, w przypadku przyuczenia do pracy dorosłych opiekun powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, roczne doświadczenie z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami;
 13. udzielanie uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w  wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Pracodawcy z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

 1. refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych środki, w wysokości do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
 2. jednorazowa premia po zakończeniu realizacji programu, pod warunkiem zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych przez uczestnika i zdania przez niego egzaminu. Wysokość premii wynosi 478,90 zł (kwota premii podlega waloryzacji) za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego uczestnika.

Premia i refundacja w ramach przygotowanie zawodowe dorosłych, o których mowa powyżej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. bierze udział w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 2. stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
 3. stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej, jeżeli zdobywanie wiedzy teoretycznej odbywa się w tej instytucji;
 4. przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 1. po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje instytucji przeprowadzającej egzamin zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu czeladniczego;
 1. przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
 2. okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności;
 3. w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny – zawiadamia Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarcza to zaświadczenia na druku ZUS ZLA w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia

Prawa uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych:

 1. w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Stypendium nie jest wypłacane za okres nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;
 2. uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje prawo do dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych. Za dni wolne przysługuje stypendium;
 3. starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania zgodnie z art. 44 i 45 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – instrument ma charakter fakultatywny i uzależniony jest od limitu środków Funduszu Pracy,
 4. starosta ustala i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconego stypendium;
 5. okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania stypendium nie wlicza się jednak do:
  • okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu czeladniczego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują: refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu, jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu, koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału     w przygotowaniu zawodowym dorosłych, koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających).

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przygotowanie zawodowe [ 8 ]
Plan realizacji PZD 2016.pdf Plan realizacji PZD 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-03-25 13:13
Krząkała Piotr
324.27KB
Planowana lista miejsc pzd 2016.pdf Planowana lista miejsc pzd 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-03-25 13:13
Krząkała Piotr
297.31KB
Plan realizacji PZD 2017.pdf Plan realizacji PZD 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-02-06 14:24
Krząkała Piotr
332.58KB
Planowana lista miejsc pzd 2017r.pdf Planowana lista miejsc pzd 2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-04-18 12:54
Krząkała Piotr
283.27KB
Plan realizacji PZD 2018.pdf Plan realizacji PZD 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-02-01 08:42
Krząkała Piotr
324.29KB
Planowana lista miejsc pzd 2018.pdf Planowana lista miejsc pzd 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-02-20 12:01
Krząkała Piotr
355.52KB
planowana lista miejsc pzd.pdf planowana lista miejsc pzd.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-03-09 10:03
Kania Danuta
163.56KB
Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 2015.pdf Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-03-09 10:06
Kania Danuta
66.15KB

Redakcja strony: Przygotowanie zawodoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1016

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl