Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zewnętrzne

ROK 2018

Termin kontroli:  26,28.06 oraz 16.07.2018r. (3 dni)

Przedmiot  kontroli:

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt realizowany jest w sposób poprawny.

Termin kontroli: 19.06.2018r. (1 dzień)

Przedmiot  kontroli:

Ocena przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono podejrzenia oszust finansowych oraz kwestii wymagających wyjaśnień.

Termin kontroli:  5, 16, 28.05.2018r.

Przedmiot  kontroli:

Przestrzeganie przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy.

Kontrolę przeprowadził:

Starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 

Wyniki:

Wydano zalecenia udzielania urlopów zgodnie z planem w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zalecenia wdrożono do stosowania. 


Termin kontroli:  06.02.2018r. do 09.02.2018r.

Przedmiot  kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji usług pośrednictwa pracy zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Kontrolę przeprowadził:

Zastępca Kierownika Oddziału – Pan Paweł Krupa  oraz inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Trapp

Wyniki:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenione zostało pozytywnie, gdyż wszystkie istotne aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone prawidłowo.

 

ROK 2017

Termin kontroli:  12-14.06.2017r. (3 dni)

Przedmiot  kontroli:

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt realizowany jest prawidłowo.

Termin kontroli:  30.05.2017r. (1 dzień)

Przedmiot  kontroli:

Ocena przebiegu staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Wiedza + doświadczenia = zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono kwestii wymagających wyjaśnień, uchybień ani nieprawidłowości w realizowanym projekcie.

 

ROK 2016

Termin kontroli:  23.11.2016r.

Przedmiot  kontroli:

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach

Wyniki:

Podczas kontroli stwierdzono, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej prawidłowo prowadzone są  sprawy związane z realizacją przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Termin kontroli:  11.10.2016r. do 14.10.2016r.

Przedmiot  kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań Powiatowego Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych z ustalonym III profilem, zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2016r., poz 645 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Kontrolę przeprowadził:

Inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Załęska  oraz inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Trapp

Wyniki:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie.

Termin kontroli:  29-31.08.2016 oraz 01.09.2016 (4 dni)

Przedmiot  kontroli:

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans płci, kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, realizacji zaplanowanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu, rozliczeń finansowych, realizacji obowiązków wynikających ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, przepisami o pomocy publicznej/ pomocy de minimis, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno-informacyjnych.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

Termin wizyty monitoringowej:  8-9.09.2016 oraz 12.09.2016 (3 dni)

Przedmiot wizyty monitoringowej:

Ocena przebiegu form wsparcia realizowanych ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. staży, wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez wybranych uczestników projektu zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.

Wizytę monitoringową przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono kwestii wymagających wyjaśnień, uchybień ani nieprawidłowości w realizowanym projekcie.

 

ROK 2015

Termin kontroli:  12-13, 16.03.2015 (3 dni)

Przedmiot kontroli:

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Zacznij od dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt co do zasady jest realizowany w sposób poprawny.

 

ROK 2014

Termin kontroli:  20 – 25.08.2014r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „PI – PWP REPLIKATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrole przeprowadził:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt co do zasady jest realizowany w sposób poprawny

 

Termin kontroli:     12.05.2014r. do 06.06.2014r. i od 11.08.2014r. do 29.08.2014r.

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy obowiązującego  w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wyodrębniono dwa obszary, które poddano kontroli:

1. Poprawność prowadzenia spraw osobowych pracowników.

2. Organizacja i porządek pracy.

 Kontrolę przeprowadzili:   pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 Wyniki kontroli:       Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie      Śląskiej prawidłowo prowadzi sprawy osobowe pracowników nie    stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji i porządku pracy     w kontrolowanej jednostce.  

 

Termin kontroli: 19 marca 2014 r.

Temat kontroli: Wizyta monitorująca działań Partnera – Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, realizowanych w ramach projektu „PI-PWP REPLIKATOR”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wizyty było zweryfikowanie czy działania merytoryczne oraz wydatki ponoszone w ramach projektu są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w jego realizacji.

Termin kontroli: 28.01.2014r. do 31.01.2014r.

Temat kontroli:

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wydatkowania Funduszu Pracy w zakresie refundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457).

Kontrolę przeprowadzili:

Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Pani Małgorzata Waloch oraz inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Trapp.

Wyniki kontroli:

Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prawidłowo, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, realizuje zadania z zakresu refundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

ROK 2013

Termin kontroli: 02.04.2013r. do 05.04.2013r.

Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości prowadzenia usługi organizacji szkoleń w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi

Kontrolę przeprowadzili: z-ca kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Pan Paweł Krupa oraz starszy inspektor – Pani Małgorzata Waloch.

Wyniki kontroli: Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prawidłowo, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, realizuje zadania z zakresu prowadzenia usługi organizacji szkoleń w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Termin kontroli: 08.04.2013r. do 26.06.2013r.

Temat kontroli: Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia.

Kontrolę przeprowadził: specjalista kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli.

Wyniki kontroli: Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w latach 2010-2012 prawidłowo realizował obowiązki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Termin kontroli: 12.07.2013r. do 16.07.2013r.

Temat kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej

Kontrolę przeprowadzili: St. kpt. Klaudiusz Cop - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno -Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wyniki kontroli: Podczas kontroli stwierdzono, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej przestrzegane są przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Powiatowy Urząd Pracy posiada wymagane prawem dokumenty dotyczące ochrony przeciwpożarowej, drożne i prawidłowo oznakowane drogi ewakuacyjne, przeprowadził praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji, prowadzi zgodnie z wymogami przeglądy instalacji technicznych oraz sprzętu gaśniczego. Zaleceń pokontrolnych brak.


Termin kontroli:     16.09.2013r. do 31.10.2013r.

 Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych za 2012r. oraz 8 miesięcy 2013 roku.

 Kontrolę przeprowadziła: podinspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 Wyniki kontroli:       w celu poprawy efektywności sprawowanej kontroli zarządczej          podczas kontroli stwierdzono, konieczność dokonania zmian w treści umieszczanej na dowodach źródłowych (fakturach) pieczęci,      dostosowując ją do obowiązujących przepisów, uzupełnienia na       fakturach adnotacji o zastosowanych przepisach Pzp, aktualizacji      podstaw prawnych  i treści procedur wewnętrznych. Powyższe       zalecenia zostały wykonane.

 

Termin kontroli: 09 grudnia 2013r.

Temat kontroli: Wizyta monitoringowa w ramach projektu „Praca bez stopni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta monitoringowa obejmowała realizowaną w ramach projektu formę wsparcia- staż.

Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Termin kontroli: 20.11.2013-22.11.2013r.

Temat kontroli: Kontrola realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej projektu „Praca bez stopni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach działania 7.4.

Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w jego realizacji.

Redakcja strony: Kontrole zewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1739

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl