Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zewnętrzne

ROK 2019

Termin kontroli:  20.08 oraz 21.08.2019 r. (2 dni)

Przedmiot  kontroli:

 1. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 2. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 3. rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
 4. postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy  z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018r., poz. 2221 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także z systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych:

 1. nie stwierdzono czynności zabronionych,
 2. nie stwierdzono elementów zagrożenia życia ludzi,
 3. nie stwierdzono występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 4. brak substancji zubożających warstwę ozonową orasz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ROK 2018

Termin kontroli:  26,28.06 oraz 16.07.2018r. (3 dni)

Przedmiot  kontroli:

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt realizowany jest w sposób poprawny.

Termin kontroli: 19.06.2018r. (1 dzień)

Przedmiot  kontroli:

Ocena przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono podejrzenia oszust finansowych oraz kwestii wymagających wyjaśnień.

Termin kontroli:  5, 16, 28.05.2018r.

Przedmiot  kontroli:

Przestrzeganie przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy.

Kontrolę przeprowadził:

Starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 

Wyniki:

Wydano zalecenia udzielania urlopów zgodnie z planem w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zalecenia wdrożono do stosowania. 


Termin kontroli:  06.02.2018r. do 09.02.2018r.

Przedmiot  kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji usług pośrednictwa pracy zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Kontrolę przeprowadził:

Zastępca Kierownika Oddziału – Pan Paweł Krupa  oraz inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Trapp

Wyniki:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenione zostało pozytywnie, gdyż wszystkie istotne aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone prawidłowo.

 

ROK 2017

Termin kontroli:  12-14.06.2017r. (3 dni)

Przedmiot  kontroli:

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt realizowany jest prawidłowo.

Termin kontroli:  30.05.2017r. (1 dzień)

Przedmiot  kontroli:

Ocena przebiegu staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Wiedza + doświadczenia = zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono kwestii wymagających wyjaśnień, uchybień ani nieprawidłowości w realizowanym projekcie.

 

ROK 2016

Termin kontroli:  23.11.2016r.

Przedmiot  kontroli:

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach

Wyniki:

Podczas kontroli stwierdzono, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej prawidłowo prowadzone są  sprawy związane z realizacją przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Termin kontroli:  11.10.2016r. do 14.10.2016r.

Przedmiot  kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań Powiatowego Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych z ustalonym III profilem, zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2016r., poz 645 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Kontrolę przeprowadził:

Inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Załęska  oraz inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Trapp

Wyniki:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie.

Termin kontroli:  29-31.08.2016 oraz 01.09.2016 (4 dni)

Przedmiot  kontroli:

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans płci, kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, realizacji zaplanowanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu, rozliczeń finansowych, realizacji obowiązków wynikających ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, przepisami o pomocy publicznej/ pomocy de minimis, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno-informacyjnych.

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia, nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

Termin wizyty monitoringowej:  8-9.09.2016 oraz 12.09.2016 (3 dni)

Przedmiot wizyty monitoringowej:

Ocena przebiegu form wsparcia realizowanych ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. staży, wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez wybranych uczestników projektu zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem.

Wizytę monitoringową przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono kwestii wymagających wyjaśnień, uchybień ani nieprawidłowości w realizowanym projekcie.

 

ROK 2015

Termin kontroli:  12-13, 16.03.2015 (3 dni)

Przedmiot kontroli:

Kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Zacznij od dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrolę przeprowadził:

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt co do zasady jest realizowany w sposób poprawny.

 

ROK 2014

Termin kontroli:  20 – 25.08.2014r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „PI – PWP REPLIKATOR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrole przeprowadził:

Pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzenia kontroli stwierdzono, iż projekt co do zasady jest realizowany w sposób poprawny

 

Termin kontroli:     12.05.2014r. do 06.06.2014r. i od 11.08.2014r. do 29.08.2014r.

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy obowiązującego  w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wyodrębniono dwa obszary, które poddano kontroli:

1. Poprawność prowadzenia spraw osobowych pracowników.

2. Organizacja i porządek pracy.

 Kontrolę przeprowadzili:   pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 Wyniki kontroli:       Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie      Śląskiej prawidłowo prowadzi sprawy osobowe pracowników nie    stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji i porządku pracy     w kontrolowanej jednostce.  

 

Termin kontroli: 19 marca 2014 r.

Temat kontroli: Wizyta monitorująca działań Partnera – Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, realizowanych w ramach projektu „PI-PWP REPLIKATOR”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wizyty było zweryfikowanie czy działania merytoryczne oraz wydatki ponoszone w ramach projektu są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w jego realizacji.

Termin kontroli: 28.01.2014r. do 31.01.2014r.

Temat kontroli:

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wydatkowania Funduszu Pracy w zakresie refundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457).

Kontrolę przeprowadzili:

Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Pani Małgorzata Waloch oraz inspektor wojewódzki – Pani Elżbieta Trapp.

Wyniki kontroli:

Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prawidłowo, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, realizuje zadania z zakresu refundowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

ROK 2013

Termin kontroli: 02.04.2013r. do 05.04.2013r.

Temat kontroli: Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości prowadzenia usługi organizacji szkoleń w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi

Kontrolę przeprowadzili: z-ca kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Pan Paweł Krupa oraz starszy inspektor – Pani Małgorzata Waloch.

Wyniki kontroli: Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prawidłowo, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, realizuje zadania z zakresu prowadzenia usługi organizacji szkoleń w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Termin kontroli: 08.04.2013r. do 26.06.2013r.

Temat kontroli: Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia.

Kontrolę przeprowadził: specjalista kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli.

Wyniki kontroli: Podczas kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w latach 2010-2012 prawidłowo realizował obowiązki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Termin kontroli: 12.07.2013r. do 16.07.2013r.

Temat kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej

Kontrolę przeprowadzili: St. kpt. Klaudiusz Cop - Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno -Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wyniki kontroli: Podczas kontroli stwierdzono, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej przestrzegane są przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Powiatowy Urząd Pracy posiada wymagane prawem dokumenty dotyczące ochrony przeciwpożarowej, drożne i prawidłowo oznakowane drogi ewakuacyjne, przeprowadził praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji, prowadzi zgodnie z wymogami przeglądy instalacji technicznych oraz sprzętu gaśniczego. Zaleceń pokontrolnych brak.


Termin kontroli:     16.09.2013r. do 31.10.2013r.

 Przedmiot kontroli: Kontrola w zakresie gospodarki finansowej w powiązaniu z realizacją wybranych zadań statutowych za 2012r. oraz 8 miesięcy 2013 roku.

 Kontrolę przeprowadziła: podinspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 Wyniki kontroli:       w celu poprawy efektywności sprawowanej kontroli zarządczej          podczas kontroli stwierdzono, konieczność dokonania zmian w treści umieszczanej na dowodach źródłowych (fakturach) pieczęci,      dostosowując ją do obowiązujących przepisów, uzupełnienia na       fakturach adnotacji o zastosowanych przepisach Pzp, aktualizacji      podstaw prawnych  i treści procedur wewnętrznych. Powyższe       zalecenia zostały wykonane.

 

Termin kontroli: 09 grudnia 2013r.

Temat kontroli: Wizyta monitoringowa w ramach projektu „Praca bez stopni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wizyta monitoringowa obejmowała realizowaną w ramach projektu formę wsparcia- staż.

Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Termin kontroli: 20.11.2013-22.11.2013r.

Temat kontroli: Kontrola realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej projektu „Praca bez stopni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach działania 7.4.

Wynik kontroli: W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nie stwierdzono nieprawidłowości w jego realizacji.

Redakcja strony: Kontrole zewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1795

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl